Rola i zadania psychologa w przedszkolu

 

Artyku ten, autorstwa Pani Renaty Uliszewskiej, psychologa i logopedy w integracyjnym Przedszkolu Montessori "Ma造 Odkrywaca" ukaza si w "Umiechu Rodzic闚". Redaktor Naczelny: Eliza Do喚cka. Zobacz wi璚ej .

 

W og鏊nym stwierdzeniu, prac psychologa przedszkolnego mo積a uj寞, jako otaczanie opiek psychologiczn wszystkich dzieci, ucz瘰zczaj鉍ych do przedszkola.

Jednym z pierwszych, a zarazem trudnych moment闚 w 篡ciu Przedszkolaka, jest przyjcie do przedszkola i zwi頊ana z nim adaptacja. Dla wielu dzieci, zw豉szcza tych  3-, 4-letnich jest to bardzo trudne dowiadczenie, kt鏎emu towarzyszy ogromne prze篡cie. Ka盥e z dzieci inaczej reaguje na now rzeczywisto, jak jest przedszkole. Na ka盥e dziecko oddzia逝je du瘸 ilo silnych bodc闚. Zasady panuj鉍e w przedszkolu r騜ni si od wymog闚 domowych. W przedszkolu nauczyciel opiekuje si ca豉 grup dzieci, a nie tylko jednym dzieckiem. Zabawki s wsp鏊ne i trzeba si nimi dzieli. Jedzenie przedszkolne r騜ni si tak瞠 od tego, kt鏎e mama gotuje w domu. Nie w pe軟i dojrza貫 i ukszta速owane mechanizmy adaptacyjne zw豉szcza trzylatk闚 sprawiaj, 瞠 dzieci le znosz roz章k z rodzicami, trudno jest si im przystosowa i przyzwyczai do nowego otoczenia. Przekraczanie progu przedszkolnego przez dziecko zw豉szcza trzyletnie to r闚nie trudny moment w 篡ciu rodzic闚. Wi嘀e si to z tym, 瞠 wielu rodzic闚 nie zna organizacji 篡cia przedszkolnego, prze篡wa wiele obaw dotycz鉍ych tego, czy ich dziecko nie b璠zie p豉ka這, czy jest na tyle samodzielne, 瞠by poradzi sobie z czynnociami samoobs逝gowymi,  czy nauczycielki odpowiednio zajm si ich dzieckiem, czy dziecko szybko zaakceptuje grup i przyzwyczai si do niej. W tym momencie pomoc psychologa przedszkolnego jest nieoceniona. W bezporednim kontakcie psycholog pomaga zar闚no dzieciom, jak i ich rodzicom mo磧iwie szybko i 豉godnie przej przez trudny okres zwi頊any z przystosowaniem si do nowego otoczenia. Psycholog przedszkolny organizuje dla rodzic闚 spotkania, powi璚one temu o czym powinni wiedzie i pami皻a jako rodzice, aby moment kiedy dziecko staje si przedszkolakiem by w mo磧iwie najmniejszym stopniu odczuwany przez samo dziecko i zarazem rodzic闚.

 

            Do innych zada psychologa przedszkolnego nale篡:

         rozpoznawanie mo磧iwoci i potrzeb dziecka oraz umo磧iwienie ich zaspokojenia;

         prowadzenie obserwacji dzieci, dotycz鉍ej oceny funkcjonowania r騜nych sfer podlegaj鉍ych rozwojowi

         prowadzenie dzia豉 diagnostycznych, dotycz鉍ych mo磧iwoci psychofizycznych dzieci

         konstruowanie samodzielnych - lub przy wsp馧udziale pedagoga - opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka  

          wspieranie mocnych stron dziecka

         wsp馧praca z nauczycielami w celu minimalizowania skutk闚 zak堯ce i/lub zaburze rozwojowych wyst瘼uj鉍ych u dzieci

         wsp馧praca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburze zachowania przedszkolak闚,

         wsp馧praca z nauczycielami w celu inicjowania r騜nych form pomocy wychowawczej

         wspieranie nauczycieli i rodzic闚 w rozwi頊ywaniu problem闚 wychowawczych

         w przypadku dzieci szecioletnich badanie gotowoci dziecka do rozpocz璚ia nauki badanie dojrza這ci szkolnej

         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wr鏚 dzieci, rodzic闚, nauczycieli

         wsp馧praca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztat闚 psychologicznych dla rodzic闚

          prowadzenie warsztat闚 psychologicznych dla nauczycieli

  

Kiedy trzeba, a kiedy mo積a  zg這si si do psychologa?

 

Rodzice dziecka powinni zg豉sza si do psychologa nie tylko wtedy, gdy problem, z kt鏎ym si borykaj, jest ju bardzo z這穎ny, ale zawsze wtedy, gdy zaobserwuj w funkcjonowaniu swojego dziecka niepokoj鉍e symptomy przejawiaj鉍e si w sferze wychowawczej, funkcjonowania ruchowego, emocjonalnego, spo貫cznego, intelektualnego, komunikacji j瞛ykowej (w mowie), w relacji w rodzinie, w zachowaniach agresywnych. Rodzice, czy opiekunowie nie powinni czeka zbyt d逝go w nadziei, 瞠 sytuacja ulegnie poprawie i problem sam si naprawi, tylko musz dzia豉 szybko i zdecydowanie, gdy zawsze du穎 szybciej i bardziej skutecznie pracuje si nawet z najtrudniejszymi problemami, kt鏎e nie mia造 mo磧iwoci utrwalenia si w czasie. Id鉍 na wczesn konsultacj do psychologa mamy mo磧iwo dowiedzenia si, czy konkretny problem, z kt鏎ym si zwracamy jest na przyk豉d zwi頊any z rozwojem dziecka, czy te dotyczy ju patologii.

           

 W jaki spos鏏 psycholog udziela pomocy?

 

        poprzez organizowanie i prowadzenie zaj耩 og鏊norozwojowych o charakterze terapeutycznym.

          organizowanie i prowadzenie zaj耩 rewalidacyjno-kompensacyjnych.

         poprzez poradnictwo, konsultacje oraz warsztaty dla nauczycieli oraz rodzic闚.

          zaj璚ia psychoedukacyjne dla rodzic闚.

 

Czyimi problemami zajmuje si psycholog przedszkolny?

dzieci

 rodzic闚

nauczycieli

Komu podlega psycholog przedszkolny?

 

Psycholog przedszkolny podlega bezporednio Dyrektorowi Przedszkola, a nast瘼nie Kuratorowi Owiaty i Wychowania oraz Ministrowi Edukacji Narodowej 

 

Kwalifikacje psychologa przedszkolnego

 

 1. wykszta販enie wy窺ze, psychologiczne z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej, wychowawczej dziecka .

 2. wiedza na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, potrzebna do tego, aby w豉ciwie kierowa rozwojem dziecka, a podczas obserwacji funkcjonowania dziecka mo磧iwe by這 stwierdzenie, czy rozw鎩 przebiega zgodnie z norm, czy te od niej odbiega a w miar potrzeby podj璚ie dzia豉 koryguj鉍ych, usprawniaj鉍ych

 3. znajomo r騜norodnych metod i technik psychologiczno-pedagogicznych, umo磧iwiaj鉍ych podejmowanie dzia豉 wszechstronnie stymuluj鉍ych rozw鎩 dzieci      

 4. dowiadczenie w pracy z dzie熤i w wieku przedszkolnym

 5. dowiadczenie w pracy z dzie熤i z deficytami rozwojowymi

 6. umiej皻no i 豉two nawi頊ywania kontaktu oraz wchodzenia w relacje z dzieckiem

 7. wra磧iwo na problemy dzieci

 

Specyfika pracy psychologa w przedszkolu integracyjnym

 1. rozpoznawanie mo磧iwoci psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dzieci niepe軟osprawnych,

 2. prowadzenie obserwacji w zakresie ca這ciowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi,

 3. wsp馧organizowanie z pedagogami zaj耩 edukacyjnych oraz pracy wychowawczej

 4. prowadzenie wsp鏊nie z nauczycielami zaj耩 edukacyjnych

 5. wybieranie lub opracowywanie program闚 nauczania i wychowania wsp鏊nie z nauczycielami

 6. dostosowywanie realizowanych program闚 wychowania przedszkolnego, program闚 nauczania, program闚 wychowawczych oraz program闚 profilaktycznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo磧iwoci psychofizycznych dziecka,

 7. psycholog wraz z pedagogiem specjalnym przedszkola opracowuj i realizuj indywidualne plany terapeutyczno - rozwojowe dla dzieci z deficytami rozwojowymi (uwzgl璠niaj鉍 potrzeby edukacyjne, mo磧iwoci psychofizyczne dzieci, zalecania ze specjalistycznych plac闚ek diagnozuj鉍ych dzieci, tzw. orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego),

 8. prowadzenie zaj耩 terapeutycznych, rewalidacyjnych,

 9. pomoc nauczycielom prowadz鉍ym zaj璚ia edukacyjne w doborze metod pracy z dzie熤i

 10. wsp馧praca z rodzicami dzieci niepe軟osprawnych poprzez wymian informacji na temat pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu

 11. wsp馧praca z instytucjami lub osobami zajmuj鉍ymi si leczeniem, rehabilitacj, diagnozowaniem z udzia貫m, za porednictwem rodzic闚

 12. propagowanie nowych metod pracy

 13. zaj璚ia z grup - relaksuj鉍e, wspomagaj鉍e, integruj鉍e

 14. wspomaganie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi podczas zaj耩 grupowych.

Artyku ukaza si w czasopimie Umiech Rodzic闚 i  jest w豉snoci wydawnictwa.

 

Powr鏒..

Dy簑r

Psychologa-

Logopedy

po

 um闚ieniu

terminu

telefonicznie

nr tel:

22 615 28 03

 

* * *

 

Rodzicu,

przeczytaj

tak瞠:

O rozwoju

mowy wieku dzieci璚ego