Dzieci spoza naszego przedszkola zapraszamy na zajęcia dodatkowe w Warsztacie Małego Artysty

Maria Montessori stworzyła oryginalny Materiał Rozwojowy

   ... bogaty zestaw pomocy , który jest nieodłączną częścią  przygotowanego otoczenia. Jest bowiem kluczem do otaczającego nas   świata. Odzwierciedla rzeczywistość, ale nie zastępuje jej. Dlaczego   materiał rozwojowy? a nie dydaktyczny? Ponieważ nie służy nauczycielowi  do przekazywania wiedzy, ale służy dziecku do  zdobywania   konkretnych umiejętności, które prowadzą do rozwoju. Jak wszystkie   pozostałe elementy montessoriańskiej pedagogiki także pomoce skonstruowane   są w oparciu o pewne zasady. Nasze przedszkole realizuje program   wychowania przedszkolnego za pomocą materiału rozwojowego .

                          

  Praktyczne        Kształcenie                Edukacja            Edukacja

  Ćwiczenia            Zmysłów               Matematyczna      Językowa 

 

 

 

 

 

Materiał Rozwojowy podporządkowany jest tym samym zasadom, co całe przygotowane otoczenie

 

- zasada estetyki wykonania – dziecko sięga po przedmiot, który przyciąga    zachęca, jest estetyczny, kolorowy i ciekawi.

Materiał Rozwojowy podporządkowany jest tym samym zasadom, co całe przygotowane otoczenie

- zasada porządku według miejsca, kategorii i przeznaczenia, każdy materiał     na swoje stałe miejsce, jest stale dostępne, jeżeli nie korzysta z niego     ktoś inny oraz ma miejsce w obrębie jednej kategorii pomocy.

 

- zasada ograniczenia oznacza, że każdy rodzaj materiału występuje     tylko  w jednym egzemplarzu. Pozwala to dziecku uczyć się współpracy,    współdziałania z innymi, uczy cierpliwości, szacunku do osoby pracującej.

 

- zasada ciągłości logicznej i tematycznej zapewnia rozwój dziecka w     większych sekwencjach edukacyjnych. Każdy materiał odnajduje    w przygotowanym otoczeniu logiczna kontynuację.

 

- zasada transferu oznacza to, że każda pomoc rozwojowa

odnosi się do pewnej określonej wiedzy. Po pracy z materiałem, dziecko przenosi wiedzę

 

- zasada stopniowania trudności -  wszystkie pomoce są ze sobą logicznie połączone i zawierają w sobie coraz to  nową, trudniejszą wiedzę na temat relacji z otoczeniem. Przechodzenie od prostych do coraz    bardziej skomplikowanych czynności i działań.

 

- zasada samokontroli umożliwia dziecku samodzielnie odkrywać błędy     oraz je naprawiać. Każdy materiał zawiera w sobie element kontrolny.

 

- zasada oddziaływania całościowego wskazuje na możliwość angażowania      kilku zmysłów jednocześnie, umysłu, logicznego myślenia i ruchu, który jest     ogromna potrzebą tego  wieku rozwojowego.

 

- zasada powtarzania mówi o tym, że dziecko powinno wielokrotnie spotkać się       materiałem, aby przyswoić przekazywaną za jego pomocą wiedzę. Dziecko       swobodnie dysponuje czasem i tempem swojej pracy. Ma możliwość      powracania do pracy z materiałem.

 

Kategorie Materiału Rozwojowego

Materiał sensoryczny tworzy jednolitą całość. Kolejne kategorie wprowadzają dziecko w różne działy ogólnej wiedzy o świecie.

 

Materiał do Praktycznych Ćwiczeń Dnia Codziennego odnosi   się do umiejętności samoobsługowych. Pozwala nauczyć się dziecku   pielęgnować najpierw własną osobę , potem otaczający je świat i   troszczyć o innych.

 

Materiał do Kształcenia Zmysłów pomaga poznawać i nazywać świat    oraz rozumieć występujące w nim relacje i związki, cechy jakościowe. 

 

Materiał do Edukacji Matematycznej wprowadza dziecko w świat    matematycznych reguł. Jest to dziedzina, w której dziecko wychodząc od konkretów  rozumie świat abstrakcji.

 

Materiał do Edukacji Językowej rozwija wszelkie umiejętności określania,    nazywania i opisywania świata.

 

 Materiał do Wychowania Kosmicznego łączy wszystkie pomoce,    które przekazują wiedzę o wszechświecie. Przyroda, fizyka,    chemia i historia to treść tego działu.

 

Materiał do Wychowania Religijnego ma na celu ukształtowanie    światopoglądu człowieka ukierunkowanego na wartości  moralne zgodne z jego    wyznaniem.

Poprzez manipulowanie, obserwowanie i porównywanie dziecko dochodzi

 do ogólnych

pojęć

 (…) w pracy

 z pomocami

 dziecko

odnajduje

związki,

zależności i

relacje

 zawarte we wszechświecie…

Maria

Montessori

przedszkole warszawa