Organizacja 

Kim jestemy ?

1)     Integracyjne Przedszkole Montessori, wpisane do ewidencji plac闚ek owiatowych pod nr 170/PN i Klub Malucha Montessori jest plac闚k niepubliczn, kt鏎ej celem statutowym jest wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka, zgodnie z pedagogik Marii Montessori.

2)      Plac闚ka mieci si w Warszawie przy ulicy Brzoskwiniowej 31, a jej filia znajduje si przy ul. Potockich 20.

3)      Przedszkole nosi nazw Ma造 Odkrywca w pe軟ym brzmieniu Integracyjne Przedszkole Montessori i Klub Malucha Ma造 Odkrywca.

4)      Plac闚ka wsp馧pracuje z Orodkiem Wczesnej Interwencji tworz鉍 wsp鏊nie Centrum Aktywnego Rozwoju.

5)      Jest plac闚k og鏊nodost瘼n, ma charakter integracyjny, to znaczy, 瞠 przyjmuje wszystkie dzieci, tak瞠 te ze szczeg鏊nymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym, w miar posiadania wolnych miejsc na dany rok szkolny.

6)      Nasze przedszkole ma charakter wielokulturowy, to znaczy jest otwarte dla dzieci wszystkich narodowoci, ras oraz religii. Uczymy dzieci szacunku i tolerancji w stosunku do innych, bez wzgl璠u na ich niepe軟osprawno czy wyznawane pogl鉅y. Zapoznajemy dzieci z innymi kulturami, pokazujemy jak 篡j i wi皻uj ludzie w innych czciach wiata.

Nasze motto i misja   -  Ma造 cz這wiek, wielki szacunek

7)      Nauczyciel/ka i ka盥y doros造 przede wszystkim s逝篡 dziecku. To znaczy, 瞠 wszelkie podejmowane przez nas kroki s podyktowane dobrem dziecka, jak r闚nie, nie dajemy przyzwolenia na jakiekolwiek wykroczenia przeciwko wolnoci i godnoci dziecka, poniewa wierzymy, 瞠 dziecko rozwija si we w豉ciwym dla siebie tempie, poprzez w豉sne dowiadczenia i prac. Osoba doros貫go jest przewodnikiem w drodze samodzielnego odkrywania tajemnic otaczaj鉍ego nas wiata.

8)      Nauczyciel/ka i ka盥y doros造 szanuje dziecko poch這ni皻e tw鏎cz aktywnoci, nie przeszkadza mu, nie przerywa, nie zadaje pyta. Jest gotowy do pomocy dziecku szukaj鉍emu, i niewidzialny dla dziecka, kt鏎e znalaz這. Spokojnie, ale stanowczo zatrzymuje wszelkie dzia豉nie niew豉ciwe.

9)      W zwi頊ku z powy窺zym s strefy w naszym przedszkolu, gdzie nie u篡wa si telefon闚 kom鏎kowych zar闚no przez personel przedszkola, jak i przez rodzic闚. Szczeg鏊nie chroniona jest strefa klas, gdzie rodzic ma prawo wst瘼u po konsultacji z nauczycielem. 

10)  Nauczyciel/ka i ka盥y doros造 szanuje dziecko, kt鏎e pope軟ia b喚dy. Nie poprawia go natychmiast. Pozwala, aby samodzielnie znalaz這 sw鎩 b章d i mog這 go poprawi.

11)  Nauczyciel/ka i ka盥y doros造 szanuje dziecko, kt鏎e odpoczywa, b鉅 odmawia wsp馧pracy, akceptuje jego wyb鏎 aktywnoci w ramach granic wyznaczonych zasadami naszej spo貫cznoci.

Jak pracujemy ?

12)  Nasze plac闚ki pracuj dwanacie miesi璚y w roku, w godzinach 7:30 18:00.

13)  Praca w przedszkolu podzielona jest na dwa semestry: jesienno-zimowy <<wrzesie-stycze>>, i wiosenno-letni <<luty-czerwiec>>.

14)  Dni wolne w roku szkolnym 2008/2009 przypadaj: w wi皻a narodowe, soboty i niedziele; tj: 1.XI, 11.XI, 25--26.XII, 1.I,  13.IV,  1 i 3 .V, 11.VI, 15.VIII.,

15)  W roku szkolnym 2008/2009 przedszkole pe軟i dy簑ry w poszczeg鏊ne dni, po pisemnym zg這szeniu si przynajmniej 6 os鏏; 10.XI; 24.XII w godzinach 07:30 13:00 , 29,30, XII,  31.XII w godzinach 07:30 15:30 ; 2.I, 2.V,

16)  W roku szkolnym 2008/2009 przedszkole ma 5 dniow przerw remontowo-adaptacyjn, w terminie 24 28. 08.2009 r., kiedy nie prowadzi zaj耩 dydaktycznych.

17)  W miesi鉍ach wakacyjnych Przedszkole pracuje zmianowo: w miesi鉍u lipcu pracuje przedszkole przy ul. Potockich 20., w miesi鉍u sierpniu pracuje przedszkole przy ul. Brzoskwiniowej 31. Zaj璚ia b璠 si odbywa造 wed逝g odr瑿nego tematycznego projektu wakacyjnego. Obowi頊uj deklaracje uczestnictwa w zaj璚iach wakacyjnych sk豉dane w biurze przedszkola do 30 maja 2009 roku.

18)  Zaj璚ia przedszkolne roz這穎ne s w trzech blokach czasowych:

19)  Blok przed szko章, w godzinach 07:30 09:00 to czas schodzenia si dzieci do przedszkola.

20)  Blok szkolny, w godzinach 09:00 15:30 to czas, w kt鏎ym dzieci uczestnicz w zaj璚iach dydaktycznych, realizowanych podczas pracy w豉snej, wychodz na powietrze, uczestnicz w zaj璚iach grupowych, rytmicznych, plastycznych, gimnastycznych i wszelkich innych aktywnociach edukacyjnych.

21)  blok po szkole w godzinach 15:30 18:00, to czas zaj耩 wietlicowych, czas zaj耩 dodatkowych, czas rozchodzenia si dzieci do dom闚, oraz oczekiwania na rodzic闚. 

22)  Grupy w przedszkolu s zr騜nicowane rocznikowo, licz odpowiednio: 20 dzieci w grupie zwyk貫j oraz 18 dzieci w grupie integracyjnej, w kt鏎ej s 4 miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta販enia specjalnego.

23)  Ze wzgl璠u na szacunek dla dzieci i nauczycieli rodzic jest obowi頊any doprowadzi dziecko do przedszkola najpniej do godziny 09:00. W przypadku, je瞠li rodzic przyprowadza dziecko po godzinie 09:00, w闚czas dziecko nie ma mo磧iwoci w pe軟i z proponowanych mu przez przedszkole aktywnoci, a tak瞠 rozprasza i przeszkadza innym dzieciom, kt鏎e skupione s poch這ni皻e prac. Je瞠li rodzic b璠zie doprowadza dziecko do przedszkola po godzinie 09:00, dziecko nie b璠zie wpuszczone do klasy do zako鎍zenia pracy w豉snej. W tym czasie dziecko przebywa pod opiek rodzica, poniewa naszym najwy窺zym prawem jest s逝瞠nie dziecku, w tym przypadku dzieciom pracuj鉍ym na zaj璚iach. Je瞠li dziecko nadal b璠zie przyprowadzane po godzinie 09:00, przedszkole, na tej podstawie mo瞠 rozwi頊a umow o sprawowanie opieki.

24)  Rodzic jest obowi頊any do osobistego (lub przez pisemnie upowa積ion osob) odbierania Dziecka z Przedszkola nie pniej ni do godziny 18:00. W przypadku w靖pliwoci, co do to窺amoci osoby odbieraj鉍ej wydanie dziecka, personel ma prawo odm闚i wydania dziecka, za蕨da okazania dokumentu to窺amoci, oraz powiadomi o zaistnia貫j sytuacji Rodzic闚 / Opiekun闚.

25)  W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 18:00, rozpoczyna si ponadwymiarowa opieka indywidualna. Koszt zwi頊any z opiek ponadwymiarow po godzinach otwarcia przedszkola wynosi: 45 pln za pierwszy rozpocz皻y kwadrans opieki ponadwymiarowej, za ka盥y nast瘼ny 15 pln.  

26)  Plac闚ka obejmuje opiek i odpowiedzialnoci Dzieci, w momencie osobistego przekazania Dziecka Nauczycielowi.  Opieka nad dzieckiem ko鎍zy si z momentem przej璚ia Dziecka przez Rodzica. Pe軟 odpowiedzialno za Dziecko, przebywaj鉍e na terenie Plac闚ki w pomieszczeniach b鉅 Ogrodzie pod opiek lub w obecnoci Rodzica ponosi Rodzic .

Jak uczymy?

27)  Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN i jest zawarty w zestawie pomocy rozwojowych. Przedszkole realizuje program poprzez prac z materia貫m rozwojowym podczas pracy w豉snej oraz zaj耩 grupowych.

28)  Program obejmuje 5 podstawowych cie瞠k edukacyjnych:

29)  鑿iczenia z zakresu umiej皻noci ruchowych, samoobs逝gi, dbania o otoczenie, grzeczno i dobre wychowanie, r闚nowaga i wdzi瘯.

30)  Rozw鎩 psychomotoryczny, poprzez 獞iczenia sensoryczne, rozwijaj鉍e zmys造: s逝ch, dotyk, w璚h, smak, poprzez: rozr騜nienie, wyszczeg鏊nienie i uog鏊nienie poj耩 .

31)  Kultura:

Historia pomiar czasu, up造w czasu, d逝go czasu, historia powstawania wiata wg. naukowej

teorii wielkiego wybuchu.

Geografia ludzie wiata, kultury, tradycje i wi皻a.  Trzy 篡wio造, formy l鉅owe, pogoda i chmury, kr鏊estwo minera堯w, uk豉d s這neczny,

Botanika O篡wione, kiedy o篡wione, nieo篡wione . wiat rolin.

Zoologia   wiat zwierz靖.

32)  Edukacja j瞛ykowa  j瞛yk m闚iony, pisany, czytany

33)  鑿iczenia rozwijaj鉍e mylenie matematyczne i logiczne: Poziom 1 iloci i symbole

Poziom 2 wprowadzenie do systemu dziesi皻nego ; Poziom 3 iloci i symbole 11 99

34)  W roku szkolnym nauczyciel/ka sporz鉅za dwie informacje opisowe o edukacyjnych i wychowawczych post瘼ach dziecka. Informacja semestralna przygotowywana jest w arkuszu obserwacji dziecka , natomiast informacja roczna przygotowywana jest w postaci informacji opisowej.

35)  Nauczyciel/ka proponuje lekcje podstawowe dzieciom, kt鏎e s ju gotowe do wybranej aktywnoci lub kt鏎e wczeniej odm闚i造 wsp馧pracy.

36)  Nauczycielk/ka dokumentuje przebieg edukacyjny ka盥ego dziecka w postaci KARTY  OBSERWACJI  DZIECKA, na podstawie kt鏎ej zdaje sprawozdanie z przebiegu nauczania rodzicowi.

37)  W ka盥ej klasie pracuje jednoczenie dw鏂h wychowawc闚: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Nauczyciel wspomagaj鉍y: pedagog rewalidacyjny lub nauczyciel angloj瞛yczny.

38)  Prac wychowawc闚 wspomagaj specjalici: (logopeda, nauczyciel rytmiki i baletu, psycholog, instruktor Ruchu Rozwijaj鉍ego W.Sherborne, terapeuta SI.

39)  Prac programowan wzbogacaj zaj璚ia grupowe rozwijaj鉍e:

40)  W zakresie PLASTYCZNO-TECHNICZNYM poprzez projekty plastyczno-techniczne uwzgl璠niaj鉍e stopnie trudnoci dla dzieci m這dszych i starszych.

41)  W zakresie MUZYCZNO-RYTMICZNYM w postaci zaj耩 muzyczno-rytmicznych, rozwijaj鉍ych koordynacj ruchow, rozw鎩 poczucia rytmu, 獞iczenia doskonal鉍e gracj i  koncentracj, nauk odtwarzania melodii, piosenek oraz gry na instrumentach.

42)  W zakresie rozwoju RUCHOWEGO: w postaci zaj耩 ruchowych w szczeg鏊noci gimnastycznych, zapewniaj鉍ych dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, nauki zachowa zdrowotnych oraz zami這wania do aktywnoci ruchowej, cz瘰to, na ile to mo磧iwe, na wie篡m powietrzu.

Wyjcia na dw鏎

43)  Ka盥e dziecko przebywaj鉍e w przedszkolu jest zdrowe, w zwi頊ku z powy窺zym uczestniczy we wszelkich aktywnociach, kt鏎e odbywaj si w przedszkolu.

44)  Dzieci wychodz na wie瞠 powietrze ka盥ego dnia w roku, za wyj靖kiem: gdy temperatura powietrza spada poni瞠j -10 lub jest przekracza powy瞠j 35 lub kiedy pada regularny deszcz. Ka盥e dziecko, obecne w przedszkolu, przebywa na powietrzu z grup. Rodzic powinien, dla zapewnienia dziecku komfortu przebywania na powietrzu zapewni stosowne ubranie do pogody i warunk闚 atmosferycznych, kalosze i p豉szczyk przeciwdeszczowy na dni wilgotne.

Rekrutacja

45)  Do przedszkola przyjmowane s dzieci, kt鏎e uko鎍zy造 2,5 roku 篡cia i wykazuj gotowo do pozostania w grupie oraz sygnalizuj potrzeby fizjologiczne.

46)  O umieszczeniu dziecka w grupie decyduj jego mo磧iwoci rozwojowe, zainteresowania oraz indywidualne potrzeby, a tak瞠 wolne miejsce w grupie.

47)  Termin sk豉dania karty zg這szeniowej do przedszkola: do 30 marca bie蕨cego roku szkolnego w biurze przedszkola. Karta przedszkolaka do pobrania na stronie internetowej przedszkola.

48)  W marcu odbywa si warsztat dotycz鉍y pedagogiki Marii Montessori dla rodzic闚 kt鏎zy chc, aby ich dziecko rozpocz窸o edukacj w przedszkolu. Rodzice, Ci oboje s obowi頊ani oboje uczestniczy w warsztacie.

49)  Nast瘼nie rodzice s zapraszani na spotkanie rekrutacyjne, podczas kt鏎ego maj mo磧iwo obserwacji zaj耩 w klasie przedszkolnej oraz uczestnicz w spotkaniu z dyrektorem przedszkola.

50)  Je瞠li rodzice nie uczestniczyli w warsztacie dziecko mo瞠 zosta przyj皻e do przedszkola warunkowo, do czasu najbli窺zego warsztatu.

Dzieci chore

51)  Ze wzgl璠u na dobre samopoczucie powierzonych naszej opiece dzieci, rodzic jest obowi頊any ka盥orazowego do informowania o istotnych zdarzeniach maj鉍ych wp造w na stan psychofizyczny dziecka.

52)  Przedszkole przyjmuje tylko dzieci zdrowie, rozumiane w sensie bez infekcji.

53)  Nauczyciel/ka dzwoni do rodzic闚, je瞠li dziecko zachowuje si inaczej, ni zwykle, ma gor鉍zk, wymiotuje. Dziecko jest izolowane z grupy, przebywa w obecnoci osoby doros貫j w pomieszczeniu, gdzie mo瞠 odpoczywaj鉍, oczekiwa na rodzica. Rodzic, po otrzymaniu  informacji o chorobie dziecka zobowi頊any jest do jego odebrania,  najszybciej jak to mo磧iwe.

54)  Po chorobie, trwaj鉍ej ponad 3 dni, rodzic zobowi頊any jest dostarczy Wychowawcy zawiadczenie od lekarza pediatry, o braku  przeciwwskaza do uczestniczenia dziecka w zaj璚iach przedszkolnych.

55)  Zg這szenia nieobecnoci dziecka w przedszkolu mo積a dokona tylko osobicie lub  telefonicznie na nr. stacjonarny w pierwszym dniu nieobecnoci najpniej do godziny 09:00. Nieobecno automatycznie odwo逝je pojawienie  si dziecka w przedszkolu.

56)  W momencie nie zg這szenia nieobecnoci do godziny 09:00, posi貫k dla dziecka jest przygotowywany, w zwi頊ku z tym w tym dniu nie realizuje si odlicze stawki 篡wieniowej.

57)  Nauczyciel/ka nie podejmuje 瘸dnych krok闚 interwencji medycznej poza opatrzeniem rany, udzieleniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku zagro瞠nia 篡cia i zdrowia dziecka. W podobnym wypadku niezw這cznie informuje o zdarzeniu dyrektora oraz rodzic闚 dziecka. Ka盥a udzielana pomoc jest odnotowywana w postaci kr鏒kiego wpisu w raporcie zdarzenia oraz do章czona do dziennika wypadk闚 z adnotacj w dzienniku lekcyjnym, gdzie mo積a znale opis zdarzenia.

58)  W przedszkolu mo瞠 by podawany lek dziecku tylko i wy章cznie w przypadku potwierdzonych na pimie przez lekarza schorze przewlek造ch lub alergii. Spos鏏 podawania leku oraz zgoda musi zosta przekazana dyrektorowi przedszkola.

 

Co obejmuje czesne ?

59)  Zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze, realizowane zgodnie z pedagogik Marii Montessori w Przygotowanym  Otoczeniu podczas  Pracy W豉snej z Materia貫m rozwojowym.

60)  Zaj璚ia muzyczno-ruchowe, zaj璚ia odbywaj ka盥ego dnia w bloku zaj耩 muzyczno-rytmicznych. Zaj璚ia odbywaj si w bloku zaj耩 szkolnych.

61)  Taniec - raz w tygodniu w jednej jednostce zaj璚iowej, wprowadzaj鉍y elementy ta鎍闚 ludowych Zaj璚ia odbywaj si w bloku zaj耩 po szkole.

62)  Gimnastyka og鏊norozwojowa, zaj璚ia odbywaj ka盥ego dnia w bloku zaj耩 muzyczno-ruchowych. Zaj璚ia odbywaj si w bloku zaj耩 szkolnych.

63)  Ruch Rozwijaj鉍y Weroniki Sherborne spotkania odbywaj si raz w tygodniu w jednej jednostce 45 minutowej i s kierowane do par Rodzic - Dziecko. Grupa pracuje w sta造m sk豉dzie, zgodnie z programem zaj耩 grupowych. Zaj璚ia odbywaj si w bloku zaj耩 po szkole.

64)  J瞛yk Angielski - kontakt z praktycznym j瞛ykiem obcym ka盥ego dnia,  czyli Gry i zabawy w j瞛yku angielskim w godzinach bloku zaj耩 szkolnych w jednej jednostce w grupie standardowej oraz przez ca造 dzie w grupie dwuj瞛ycznej.

65)  Warsztat Ma貫go Artysty, wykorzystuj鉍e najr騜niejsze techniki plastyczne, techniczne i przestrzenne, poprzez Art-projekty, podczas kt鏎ych dziecko poznaje najr騜niejsze techniki plastyczne. Uczy si post瘼owa wg. instrukcji i kolejnoci dzia豉.

66)  Zaj璚ia Przyrodnicze, opieka nad zwierz皻ami, hodowanie rolin, piel璕nowanie kwiat闚, Edukacja geograficzno-kosmiczna, realizowana w bloku zaj耩 szkolnych w przygotowanym otoczeniu.

67)  Program artystyczo-kulturalny "Ma貫 spotkania z Wielk Kultur",  podczas kt鏎ych odwiedzaj nas: Teatr, Koncerty muzyczne, a tak瞠 odbywaj si inne spotkania kulturalno-artystyczne. 

Zaj璚ia wspomagaj鉍e i profilaktyczne

68) Metoda Dobrego Startu, to zaj璚ia wspomagaj鉍ych, realizowany jest program profilaktyczny w zakresie terapii pedagogicznej, dla dzieci zakwalifikowanych na zaj璚ia.

69) Konsultacje i profilaktyka Logopedyczna: Cykl grupowych zaj耩 j瞛ykowych, o charakterze og鏊norozwojowym z zakresu profilaktyki logopedycznej raz w tygodniu w jednej jednostce lekcyjnej. Logopedyczne badania przesiewowe.

70) Konsultacje i profilaktyka Psychologiczna, oraz wspomaganie psychologiczne podczas zaj耩 grupowych, Warsztaty z Rodzicami/Opiekunami oraz Warsztat umiej皻noci wychowawczych dla Rodzic闚 Badanie Gotowoci Szkolnej dzieci szecioletnich.   

71)  Konsultacje i profilaktyka  Stomatologiczna: 2 razy w roku w postaci przegl鉅闚 w gabinecie stomatologicznym poprzedzona Programem Profilaktycznym realizowanym podczas zaj耩 w przedszkolu. 

72)  Konsultacje Ortopedyczne: 1 raz w roku w postaci konsultacji lekarskiej na terenie przedszkola.

73)  Program kompensacyjno-rewalidacyjny :  *Dla dzieci posiadaj鉍ych Orzeczenie o potrzebie kszta販enia integracyjnego/specjalnego, oraz dla dzieci, kt鏎e takiego programu wymagaj, a nie posiadaj Orzeczenia realizujemy Program usprawniaj鉍y korekcyjno-kompensacyjny: W sk豉d  Programu wchodzi kompleksowa opieka rewalidacyjno-kompensacyjna: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego.

Propozycje dla Rodzic闚

74)  W przedszkolach w ramach czesnego realizowany jest blok spotka warsztatowych dla rodzic闚: w sk豉d kt鏎ego wchodz:

75)  Warsztat Trudne sytuacje wychowawcze szko豉 dla rodzic闚

76)  Ruch Rozwijaj鉍y Weroniki  Sherborne

77) Cykle psychoedukacyjnych warsztat闚 poruszaj鉍ych r騜ne zagadnienia, dotycz鉍e rozwoju i wychowania dziecka .

 

Zaj璚ia ponadprogramowe ...

78)  S to zaj璚ia, kt鏎e s organizowane na wniosek rodzic闚 na dany rok szkolny, organizowane s po zawi頊aniu si grupy, przeznaczone dla starszych dzieci, odbywaj鉍e si w bloku zaj耩 po szkole.

79)  BALET  - 2 razy w tygodniu

80)  CERAMIKA  - 1 raz w tygodniu

81)  BASEN - 1 raz w tygodniu

82)  JUDO - 1 raz w tygodniu

83)  Religia

84)  Indywidualna Terapia Logopedyczna /jeden raz lub dwa razy w tygodniu/.

85)  Integracja Sensoryczna

86)  Wyjazdy w postaci wycieczek poza teren przedszkola tj. przejazdy autokarem, bilety wst瘼闚 s op豉cane oddzielnie przez rodzic闚. Ka盥orazowo, aby dziecko mog這 uczestniczy w wycieczce rodzic jest obowi頊any podpisa zgod na wyjcie dziecka z przedszkola na licie uczestnik闚 wycieczki.

Wsp馧praca z Rodzicami

87)  Ka盥y rodzic jest obowi頊any do odbycia warsztatu, przedstawiaj鉍ego za這瞠nia pedagogiczne w systemie Montessori przed zapisaniem dziecka do przedszkola.

88)  Ka盥y rodzic, kt鏎ego dziecko ucz瘰zcza do przedszkola montessori ma prawo uczestniczy w warsztacie o pedagogice Montessori , po wczeniejszym wpisaniu si na list warsztat闚 dla rodzic闚.

89)  Rodzic raz w roku uczestniczy w zaj璚iach otwartych, hospituj鉍 je wg. przedstawionego mu planu i zasad hospitacji pracy grupy przedszkolnej. Ka盥a hospitacja jest omawiana z Wychowawc.  O terminach zaj耩 otwartych informuje dyrektor. Rodzice deklaruj swoja obecno, wpisuj鉍 si na list. Hospitowanie zaj耩 otwartych odbywa si w miesi鉍ach: marzec maj. 

90)  Rodzic jest obowi頊any do wsp馧dzia豉nia z przedszkolem w zakresie wychowawczym, pedagogicznym i edukacyjnym, dla zapewnienia najwy窺zej jakoci edukacji oraz  opieki nad dzieckiem.

91)  Nauczyciel/ka aktywnie wsp馧dzia豉 z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, poprzez kontakt pisemny. Komunikacja codzienna odbywa si poprzez zeszyt korespondencji bie蕨cej, kt鏎y  znajduje si w szatni.

92)  Nauczyciel/ka aktywnie wsp馧dzia豉 z rodzicami/prawnymi opiekunami ka盥ego dziecka, poprzez kontakt osobisty podczas dy簑ru dwa razy w miesi鉍u w wyznaczonych godzinach, lista dy簑r闚 nauczycieli wisi w szatni.

93)  Nauczyciel/ka nie udziela 瘸dnych informacji o dziecku ani o pracy przedszkola przez telefon. Nauczyciel nie przekazuje informacji wychowawczych i edukacyjnych o dziecku  os鏏 nieupowa積ionym.

94)  W roku szkolnym przewidziane s dwa zebrania organizacyjne : we wrzeniu oraz w styczniu.

95)  Rodzic zapewnia dziecku przedmioty osobistego u篡tku tj:. ubranka na zmian przechowywane w podpisanym worku, szczoteczk, kubeczek i past do z瑿闚, p豉szczyk przeciwdeszczowy, kalosze. Ubranka powinny by podpisane.

96)  Za rzeczy nie podpisane i trzymane poza workiem dziecka przedszkole nie odpowiada.

97)  W przedszkolu organizowane s urodziny przedszkolak闚. Urodziny obchodzimy wsp鏊nie z ca章 grup, w uroczystoci mo瞠 uczestniczy rodzic. W ci鉚u  dnia odbywa si kr鉚 urodzinowy, podczas kt鏎ego piewamy piosenki, ogl鉅amy  zdj璚ia  i przedmioty, kt鏎e nale瘸造 do dziecka.. Po obiedzie odbywa si pocz瘰tunek. Pocz瘰tunek, zdj璚ia  i przedmioty  zapewnia rodzic. Pocz瘰tunek mo瞠 si sk豉da z : ciasta (unikamy  krem闚) , owoc闚, soku, wody, ciastek, wafelk闚. Nie podajemy dzieciom chips闚, cukierk闚, s這dyczy o wysokiej iloci cukru i niskiej jakoci  篡wieniowej.

砰wienie dzieci 

98)  W przedszkolu dzieci korzystaj z posi趾闚. niadanie jest podawane dzieciom miedzy godzin  09:00 a 11:00. niadanie ma charakter indywidualny, to znaczy, 瞠  jest przygotowany stolik, przy kt鏎ym dzieci jedz posi貫k. W podobnej formie jest organizowany podwieczorek. Porcje nie s wydzielane, dzieci nie s zmuszane do jedzenia, ani ograniczane w zasiadaniu do posi趾u wi璚ej ni jeden raz.

99)  Obiad , zapewniany  przez zewn皻rzn firm cateringow. Obiad spo篡wamy razem ok. godziny 13:00. Dzieci nalewaj sobie zup, nak豉daj 2 danie. Dzieci s tak瞠 wdra瘸ne do pr鏏owania nieznanych potraw oraz do nak豉dania sobie porcji oraz korzystania z dok豉dek.

100)                    Posi趾i s skonstruowane przez dietetyka technologa 篡wieniowego, tak, aby zapewni dzieciom 60% dziennej stawki 篡wieniowej. Dzieci jedz takie iloci, jakich potrzebuj. Nie zmusza si dzieci ani do jedzenia ani do spania.

101)                    Do przedszkola nie s wnoszone produkty  篡wnociowe. Wyj靖ek stanowi urodziny dziecka, wtedy rodzic ma  prawo dostarczy produkty spo篡wcze, okrelone w punkcie 65 rozdzia逝 pt: Wsp馧praca z rodzicami.

102)                    Odr瑿ne zasady tycz si rodzic闚, kt鏎zy we w豉snym zakresie zapewniaj posi貫k dziecku, kt鏎e potrzebuje diety. W takim wypadku zawierany jest kontrakt 篡wieniowy mi璠zy rodzicem a dyrektorem przedszkola, okrelaj鉍 spos鏏 篡wienia dziecka w przedszkolu.

103)                    Przedszkole nie prowadzi pe軟ej kuchni, to oznacza, 瞠 nie mo瞠 spe軟i wszystkich potrzeb 篡wieniowych dzieci, b璠鉍ych na diecie.

104)                    Rodzice dziecka, kt鏎e wymaga diety s obowi頊ani zg這si wytyczne do diety do dyrektora przedszkola w celu om闚ienia sposobu 篡wienia dziecka w przedszkolu.

105)                    Rodzic ma prawo zapewni dziecku posi貫k we w豉snym zakresie, wtedy stawka 篡wieniowa b璠zie odliczana od czesnego w pe軟ym wymiarze.

106)                    Przedszkole jest w stanie zapewni dziecku produkty zast瘼cze, kt鏎e nie zawieraj mleka.

Odp豉tno za Przedszkole

107)  Op豉ty w Przedszkolu w roku 2008/2009 wynosz, jak podaje Umowa na bie蕨cy rok szkolny.

108) Op豉ta wpisowa jest jednorazowa i bezzwrotna uiszczana przy podpisywaniu umowy o sprawowanie edukacji i opieki nad dzieckiem got闚k w biurze przedszkola lub  przelewem na rachunek bankowy wskazany w Umowie.

109) Rodze雟two i ka盥e kolejne dziecko korzysta z 5% zni磬i w wysokoci czesnego oraz jednorazowej op豉ty wpisowej do przedszkola.

Skrelenie dziecka z listy przedszkolak闚

110)Skrelenie dziecka z listy przedszkolak闚 ma miejsce w przypadku, gdy:

      rodzice nie uicili op豉ty do 5-go dnia drugiego z kolei miesi鉍a. Za ka盥y dzie po umownym terminie op豉ty naliczane s odsetki ustawowe. 5go dnia drugiego miesi鉍a, kiedy op豉ta za przedszkole nie zosta豉 uiszczona umowa ulega rozwi頊aniu. Aby nawi頊a nowe zobowi頊anie umowy, procedura, jak przy rekrutacji do przedszkola, tzn. obowi頊uje jednorazowa op豉ta wpisowa w wysokoci 1000 pln.

     rodzice zataili wa積e informacje o dziecku, kt鏎e uniemo磧iwiaj jego pobyt w Przedszkolu, b鉅 brak wsp馧pracy z Przedszkolem powoduje, 瞠 zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne nie mog by osi鉚ni皻e, a dziecko stwarza zagro瞠nie dla bezpiecze雟twa w豉snego i innych dzieci.

      je瞠li przyj皻e dziecko kwalifikuje si do opieki integracyjnej, a grupa nie mo瞠 zapewni miejsca integracyjnego dla dziecka.

      je瞠li rodzic 豉mie zasady okrelone w umowie i regulaminie przedszkola.

powr鏒...

Statut  i

Regulamin

znajduje si

w biurze przedszkola.

 

***