•  Strefa Dziecka

wiat dziecka, czyli otoczenie, w kt鏎ym rozwija si i pracuje ma貫 dziecko, musi by odpowiednio przygotowane. Otoczenie jest r鏚貫m bodc闚, kt鏎e motywuj i ukierunkowuj  dzia豉nie dziecka. Przygotowane otoczenie w pedagogice Marii Montessoi odgrywa kluczow rol. Ma by pomostem mi璠zy dzieckiem a wiatem. W samym za這瞠niu jest mikrowiatem otaczaj鉍ego nas makrowiata. Najbli窺ze dziecku rodowisko, czyli to, w kt鏎ym przebywa, ma odzwierciedla otaczaj鉍y je wiat, dom, otoczenie. Przede wszystkim ma budzi naturalne zainteresowanie i przyci鉚a. Aby dziecko do niego  si璕n寞 , powinno by atrakcyjne i uporz鉅kowane. Czci przygotowanego otoczenia jest montessoria雟ki nauczyciel. Jednak nowa Rola Nauczyciela kreli wie篡 kierunek w tym systemie wychowawczym.

  PRZYGOTOWANE OTOCZENIE        

Przygotowane Otoczenie, to ca豉 przestrze, w kt鏎ej przebywa dziecko. Powinno wi璚 by przyjazne dziecku, ciekawi, a tym samym zach璚a do dzia豉. Daje dziecku r騜norodno bodc闚, pozwala aktywnie poznawa otaczaj鉍y je wiat i gwarantuje dziecku bezpiecze雟two. Wspomaga w pe軟i harmonijny rozw鎩 osobowoci dziecka - sprawia, i czuje si ono szczliwe i radosne; szybko i ch皻nie si uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowa, zwi頊ane z rozwojem dziecka. Wszystkie materia造 s uporz鉅kowane tematycznie i 豉two dost瘼ne - umieszczone w zasi璕u r瘯i dziecka. Nauczyciel jest porednikiem pomi璠zy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywa rzeczywisto.

Montessoria雟kie Przygotowane Otoczenie jest

Uporz鉅kowane to znaczy atrakcyjne, gdzie panuje 豉d i porz鉅ek. Dzieci lubi 豉d. Dobrze i swojo czuj si w bliskim otoczeniu, si璕aj po pomoc, bo wiedz, gdzie jej szuka.

Przestronne najbli窺ze otoczenie dziecka musi by przestronne, poniewa dzieci potrzebuj miejsca na swobodn prace, na zabaw Strefy pracy i odpoczynku wyznaczaj miejsca, specjalnie przygotowane do ukierunkowanego dzia豉nia. Pomieszczenie powinno by tak瞠 jasne. Dziecko pracuje w miejscu, gdzie ma ochot, dlatego ka盥a cz pomieszczenia powinna zachowa warunki higienicznej pracy.

Estetyczne pomieszczenie, w kt鏎ym przebywaj dzieci, wp造wa na ich zmys造, mi璠zy innymi na poczucie estetyki. Kolory, meble, pomoce powinny by estetycznie wykonane, zach璚aj鉍e do pracy.

  Praktyczne czasy, kiedy dzieci雟two by這 okresem przejciowym i ja這wym s na szczcie dla naszych dzieci  za nami. Meble i wszelkie akcesoria, z kt鏎ych mo瞠 korzysta dziecko powinny by mu dost瘼ne. Niskie, otwarte mebelki, wygodne, gwarantuj鉍e dziecku bezpiecze雟two i wygod.

 Na Przygotowane Otoczenie sk豉daj si na nie trzy r闚nowa積e aspekty:  Materialny,  Osobowy i Strukturalno-Dynamiczny.

Aspekt materialny dotyczy budynku, pomieszcze , w kt鏎ych przebywaj dzieci. Jest to ca貫 przygotowane materialne otoczenie. Bogaty zestaw pomocy rozwojowych .

Aspekt osobowy tworz nauczyciele, grupa r闚ienicza i wszystkie osoby maj鉍e wp造w na wychowanie i rozw鎩 dziecka.

Oraz aspekt strukturalno-dynamiczny na kt鏎y sk豉daj si wszelkie zasady funkcjonuj鉍e w montessoria雟kim systemie wychowania.

Wspieraj鉍a rola nauczyciela w procesie wychowawczym

Wychowanie w systemie montessoria雟kim opr鏂z przygotowanego otoczenia wymaga przygotowanego nauczyciela. Relacja frontalna, opieku鎍za  schodzi w podziemia na korzy relacji partnerskiej, wspomagaj鉍ej. Pom騜 mi zrobi to  samodzielnie  , to znaczy b鉅 w pobli簑 . Potrzebuj ci, wska mi kierunek . B鉅 moim wzorem do  naladowania. Ma貫 dziecko potrzebuje kontaktu z osob doros章, kt鏎a jest autorytetem, wskazuje, nie wprowadza wiadomie dziecka w b章d.

Poczucie zaufania to fundament budowania w豉snej osobowoci. Wychowanie przez przyk豉d w豉sny pozwala zaufa, pozwala naladowa, pozwala budowa wiatopogl鉅 i przekonania.

 

M鉅ry nauczyciel jest pokornym przewodnikiem. Darzy dziecko szacunkiem, ma czas i cierpliwo. Pozwala pope軟ia b喚dy, lecz stanowczo przeciwstawia si z逝.

 

Pokorny nauczyciel zaprasza dziecko do relacji. Zaprasza dziecko do relacji ze sob, z otoczeniem, ale odsuwa si w cie, gdy dziecko staje si samodzielne. Przygl鉅a si, jest do dyspozycji, czeka, ale nie wyr璚za, nie zabiera przyjemnoci odkrywania wiata. Nauczyciel dzieli si swoja wiedz, nie wprowadza wiadomie w b章d. Takie sytuacje nie ucz. Takie sytuacje wprowadzaj presj na dziecko, s r鏚貫m stresu. Nie ucz, 瞠 b喚dy wolno pope軟ia, ucz, 瞠 z b喚d闚 jestemy rozliczani. Montessoria雟ki nie wartociuje dziecka, unika ocen. Obserwuje, wnikliwie obserwuje i proponuje prac. Nale篡 pami皻a drogi rodzicu, 瞠 dziecko jest naszym celem, a nie rodkiem. Nale篡 mu si szacunek do jego osoby i pracy, do  jego indywidualnego planu rozwoju.

Nauczyciel ma nowe zadanie, jego  rol jest stymulowanie dziecka. Naiwna obserwacja, na podstawie kt鏎ej wybierze dla konkretnego dziecka najodpowiedniejsze zadanie, wska瞠  w豉ciwy spos鏏 pos逝giwania si pomoc a przede wszystkim umiej皻ne wycofa si aby pozostawi dziecku swobod dzia豉nia .

Rola nauczyciela nie jest 豉twa. Wymaga umiej皻noci koncentrowania si, obserwacji i cierpliwoci w d嘀eniu do celu. Tu, gdzie mamy do czynienia z dzieckiem nie ma miejsca na rutyn, domniemanie i zniecierpliwienie, bowiem za du穎 mamy do stracenia.

 

Strefa Dziecka

 

Przygotowane

 otoczenie

 

Nauczyciel

 

przedszkole warszawa

ma造 odkrywca